Wedstrijdreglement opendeur wedstrijd 'XMAS shopping reis naar NY'

Dit is het wedstrijdreglement van de opendeurwedstrijd 'Win 1 van de 2 X-MAS shopping reizen naar New York', geldig van 21/11/2016 tot en met 02/12/2016.

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door ACTIV ELECTRO - Expert - waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Gotevliestraat 86 (hierna “Expert” genoemd).

2. Expert organiseert een wedstrijd naar aanleiding van zijn nationale opendeurdagen op 25-26-27 november 2016 waarbij 2 X-MAS shopping reizen naar New York te winnen zijn: 1 bij alle Nederlandstalige deelnemers (www.expert.be/winxmasnewyork) en 1 bij alle Franstalige deelnemers (www.expert.be/gagnezxmasnewyork).
Het betreft een reis van 4 dagen/3 nachten van 11 tot 14 januari 2017 naar New York voor 2 personen t.w.v. € 4.660* inclusief:

· Vluchten van en naar Brussels Airport in economy class incl. baggage (prijs op basis van beschikbaarheid, opties nemen niet mogelijk)

· Transfers ter plaatse van en naar de luchthaven per limousine

· Het verblijf in het W New York – Times Square***** hotel in een dubbele kamer voor 2 personen, incl. ontbijt (room service) t.w.v. $ 25 per persoon per dag

· 3u shopping experience met een personal shopper

· Taksen


Het volgende is niet inbegrepen:

· Fooien

· Aankopen tijdens shopping met personal shopper

· Bezoeken, diners of lunches


De winnaar verklaart zich akkoord met alle voorwaarden door deel te nemen aan de wedstrijd.

* Prijs op basis van vluchten uitgevoerd door United Airlines en door Brussels Airlines in boekingsklassen H, afhankelijk van beschikbaarheid. Toeslag mogelijk indien de vluchten geboekt worden in andere boekingsklasse of op afwijkende data.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen van koersen van lokale munt (US$), lokale taksen en BTW, brandstofkosten, en andere variabele kosten op datum van 13/10/2016

3. Expert behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Expert kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Expert.

4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Expert zijn zonder verhaal.

5. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Expert, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Expert, voor te leggen.

6. Verloop van de wedstrijd:

• Deelnemen gebeurt met de unieke code, te verkrijgen bij alle deelnemende verkooppunten van Expert(zie www.expert.be).

• Deelnemen kan zonder aankoopverplichting.

• De deelnemer surft naar www.expert.be/winxmasnewyork (NL) of www.expert.be/gagnezxmasnewyork(FR) (naargelang hij/zij deelneemt via Vlaams of Waals verkooppunt), geeft zijn unieke code en de gevraagde gegevens in.

• De deelnemer beantwoordt de wedstrijdvraag en na deze vraag beantwoordt hij/zij de schiftingsvraag.

• De winnaar is diegene die in zijn taalzone de eerste wedstrijdvraag juist beantwoordt heeft en de schiftingsvraag juist heeft of het dichtst benadert. Bij een ex aequo bij het beantwoorden van de schiftingsvraag, zal de winnaar door lottrekking worden bepaald.

• De winnaars worden via e-mail of telefonisch verwittigd, binnen de twee weken na afloop van de wedstrijd.

7. Periode van de wedstrijd: de wedstrijd loopt vanaf 21/11/2016 00u01 tot en met 02/12/2016 23u59. De winnaar wordt bepaald op 06/12/2016 om 10u00 in de kantoren van ACTIV ELECTRO - Expert - 8000 Brugge, Gotevliestraat 86 . Hiervoor worden door Expert 60.000 deelneemtickets verspreid onder de deelnemende verkooppunten. De wedstijd neemt een einde wanneer de datum van 02/12/2016 is bereikt of vroeger, indien de 60.000 deelneemtickets verdeeld zijn onder de consumenten.

8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de één maand na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft. Expert behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

9. Per code kan slechts 1 maal worden deelgenomen.

10. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Expert zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Expert uit te sluiten.

12. Iedere deelnemer verleent aan Expert, louter door zijn deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en - in voorkomend geval - foto; alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

13. De persoonsgegevens die Expert over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een klantenbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo de nodige verbetering en/of doorhaling van te vragen.

14. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Expert de enige organisator.

15. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. In het geval dat het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Expert hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.